Projekt Digitální technické mapy Kraje Vysočina pomůže urychlit přípravu a povolování staveb

Projekt Digitální technické mapy Kraje Vysočina pomůže urychlit přípravu a povolování staveb

Jihlava, 17. června 2021 - Kraj Vysočina připravuje veřejnou zakázku na datový obsah Digitální technické mapy Kraje Vysočina. Na realizaci tohoto projektu získal evropskou dotaci z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 195,5 milionu korun, se spoluúčastí kraje 34,5 milionu korun. V současnosti se tak tato zakázka posouvá do další fáze, tedy pořízení datového obsahu a informačního systému pro jeho správu.

Krajská rada využila ještě před samotným zahájením zadávacího řízení možnosti tržní konzultace. „Na jejím základě chceme zjistit informace, které nejsou běžně veřejně dostupné a pomohu nám nastavit nebo ověřit zamýšlené podmínky technické kvalifikace, tak aby odpovídaly našim potřebám i možnostem trhu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast informačních technologií Jan Břížďala. Vypsání veřejné zakázky na pořízení dat se předpokládá v průběhu prázdnin. Při přípravě informačního systému kraj spolupracuje s dalšími pěti kraji na tvorbě společného řešení v rámci samostatné veřejné zakázky.

„Cílem zakázky na data je snaha pořídit datový obsah v takové formě a kvalitě, aby byly jednak splněny současné zákonné a technické požadavky na vedení digitálních technických map, ale především zajistit její prvotní naplnění daty na co největším území kraje. K tomuto účelu budou pořizována nová data o technické a dopravní infrastruktuře a polohopisu. V plánu je využít, pokud možno maximum existujících dat správců, především ze strany obcí,“ doplnil k připravované zakázce radní Břížďala.

Digitální technická mapa Kraje Vysočina vzniká na základě novely zákona o zeměměřičství z roku 2019, která krajům v přenesené působnosti ukládá povinnost vést digitální technické mapy v rozsahu svého území. Finálním výsledkem celého procesu tvorby krajských digitálních map by měla být jednotná, bezešvá digitální technická mapa celého území České republiky. Ta následně zjednoduší práci nejen úřadům a samosprávám, ale i stavebníkům a veřejnosti. Sjednotí se a doplní například data o dopravní a technické infrastruktuře, zjednoduší se vyjadřování k existenci sítí, zefektivní se evidence a správa majetku, což v důsledku povede například k urychlení přípravy a povolování staveb. Digitální technické mapy krajů budou spuštěny nejpozději v červnu 2023.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články