Veřejné fórum Kraje Vysočina - Mezi jedenáct priorit se dostala cyklomobilita, ochrana přírody nebo prevence obezity

Veřejné fórum Kraje Vysočina - Mezi jedenáct priorit se dostala cyklomobilita, ochrana přírody nebo prevence obezity

Jihlava, 30. dubna 2021 - Dva dny intenzivní diskuze a argumentace – to bylo šesté Veřejné fórum Zdravého Kraje Vysočina, které kvůli současné nepříznivé epidemiologické situaci poprvé proběhlo zcela on-line a přilákalo přes 80 účastníků. Výsledkem široké debaty odborníků i zástupců veřejnosti z řad zájmových sdružení, podnikatelů a vzdělávacích subjektů bylo definování deseti prioritních námětů, tzv. 10P, v letošním roce díky shodě hlasujících půjde nakonec o 11P.

Svou radost z počtu zapojených účastníků neskrývala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová: „Je skvělé, že se do veřejného fóra zapojilo tolik lidí, jak včera u jednotlivých kulatých stolů, tak dnes na společném jednání. Moc si toho vážím a děkuji všem za jejich náměty, myslím, že se nám sešlo 11 velmi zajímavých priorit a už se těším, až je s kolegy radními budeme dále rozvíjet.“ Podle očekávání se mezi nejpalčivější témata současné Vysočiny dostala podpora cyklomobility, osvěta očkování, rozšiřování spolupráce firem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a velmi silně rezonovala témata ochrany přírody.

To potěšilo další Pirátku na veřejném fóru Blanku Lednickou, která se aktivně účastnila jak kulatého stolu na téma Životní prostředí, tak i pátečního společného jednání. „Jako předsedkyně komise rady Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí jsem velmi ráda, že se do konečné TOP11 dostaly obě priority kulatého stolu životní prostředí, protože si myslím, že velmi dobře odráží aktuální potřebu více akcentovat problematiku ochrany přírody. Prvním tématem jsou výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích za účelem ochranářského managementu a druhým pak podpora zapojení veřejnosti a obcí do praktické ochrany přírody, včetně podpory drobných projektů na zadržování vody v krajině, obnovu polních cest, apod. Věřím, že jak kolegové v radě, tak na krajském úřadě nám rádi s naplněním těchto priorit pomohou a společně najdeme cesty, jak je brzy uvést do praxe,“ uvedla Lednická.

Přehled TOP problémů/témat Kraje Vysočina definovaných účastníky Veřejného fóra 2021:

 1. Podpora infrastruktury pro aktivní mobilitu, cestovní ruch a rekreaci (cyklostezky, cyklotrasy, integrační opatření pro cyklisty).

 2. Výkup pozemků krajem ve zvláště chráněných územích a dalších přírodně cenných pozemků za účelem zajištění ochranářského managementu a zadržení vody v krajině (budování zelené infrastruktury).

 3. Podpora prevence obezity v populaci jako rizikového faktoru řady onemocnění.

 4. Propojování a rozšiřování spolupráce firem a ostatních subjektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zlepšení informovanosti o možnostech podpory v této oblasti.

 5. Podpora osvěty očkování v populaci a proočkovanosti obyvatel nejen proti COVID-19, ale též proti dalším onemocněním.

 6. Absence akutních krizových lůžek pro náhlé nepříznivé situace.

 7. Podpora zapojení veřejnosti a obcí do praktické ochrany přírody a související vzdělávání. (podpora drobných projektů – zadržení vody v krajině, podpora biodiverzity, meze, remízky, mokřady, obnova polních cest).

 8. Zvýšení atraktivity prostředí v regionu jako místa pro kvalitní život a práci, s cílem akvizice nových kvalifikovaných lidských zdrojů.

 9. Pokračování v podpoře vlastníků lesa jak při obnově a následné péči o les, tak při kompenzaci újmy, která plyne ze špatného zpeněžení dřeva, dále vhodné nastavení finanční podpory pro vlastníky lesů pro správné a udržitelné hospodaření v lesích s ohledem na budoucnost a na klimatickou změnu a řádné plnění mimoprodukčních funkcí lesa.

 10. Podporovat projekty, které budou zaměřené na metodickou podporu učitelů, na síťování škol a sdílení dobré praxe (např. návštěvy „ukázkových škol“), na zkvalitňování výuky (alternativy k současnému vyučovacímu procesu, mentoring, formativní hodnocení…) včetně zvýšení podpory učitelů ze strany zřizovatelů.

 11. Zkvalitňování vysokorychlostního připojení k internetu (budování optického vedení min. 100MB/s, bílá a šedá místa, legislativní problémy s pokládáním optiky do výkopů společně s dalším vedením, právní pomoc ze strany kraje).

Kraj Vysočina, jako první v České republice, využil pro uspořádání Veřejného fóra on-line platformu. Nástroj, který je už několik měsíců nedílnou součástí bezpečného kontaktu a částečně nahradil osobní jednání, tak posloužil dobré věci a umožnil kraji pokračovat v osvědčené praxi – veřejné diskuzi. To ve svém úvodním pozdravu všem účastníkům ocenil i Petr Švec, předseda Národní sítě zdravých měst, jejíž je Kraj Vysočina členem od roku 2004


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jan Pošvář – Duben ve sněmovně
14.05.2021

Jan Pošvář – Duben ve sněmovně

Jihlava, 14. května 2021 - Koronavirová krize dopadla opravdu na všechny sféry podnikání. Například i na české pěstitele brambor, kteří tratí stamiliony korun kvůli ztrátě odbytu způsobené zavíráním restaurací a jídelen během lockdownu a také...