Krajská expertní komise vyhlásila grantový program pro projekty expertních týmů

Krajská expertní komise vyhlásila grantový program pro projekty expertních týmů

Jihlava, 3. září 2021 - Krajská expertní komise se čerstvě usnesla na finanční podpoře projektů Krajských expertních týmů. Vytvořila program na finanční podporu projektů krajských expertních týmů s cílem podpořit aktivitu a iniciativu KETů a umožnit jim realizaci projektů s potenciálem zkvalitnit pirátskou politiku v Kraji Vysočina, říká předseda Krajské expertní komise Vojtěch Prchal.

Grantový program - Podpora malých projektů krajských expertních týmů KS Vysočina

Proces podání žádosti

Vedoucí krajského expertního týmu podává žádost o finanční podporu projektu jeho/její kontaktní osobě KETu v Krajské expertní komisi. V rámci jednoho KETu může být podáno více žádostí o podporu. Program je vyhlášen dnem schválení krajskou expertní komisí a uzávěrka podání žádostí o podporu projektu v tomto programu je 10. 10. 2021, avšak nejméně 14 dní po vyhlášení Krajskou expertní komisí, v případě, že dojde k vyhlášení programu méně než 14 dní před 10. 10. 2021. Rozpočet projektu by neměl překročit 10 000 Kč, v odůvodněných případech max. 20 000 Kč.

Způsob hodnocení

Projekty budou hodnoceny na škále 0 - 100 bodů (na 1 desetinné místo), výsledným ukazatelem bude aritmetický průměr z výsledků jednotlivých hodnotitelů.

Časový harmonogram

Vyhlášení grantového programu – 16. 9. 2021

Deadline pro odevzdání žádosti o podporu – 10. 10. 2021

Zveřejnění podpořených projektů – do 30. 10. 2021

Deadline pro odevzdání realizovaného projektu – 31. 12. 2021

Struktura žádosti

Žádost by měla obsahovat následující:

 1. Název projektu a termín realizace
 2. Zapojené osoby + odpovědný vedoucí projektu
 3. Základní rozpočet
 4. Provázanost s programem (odkaz na konkrétní část programu, který se dané věci týká. Pokud program konkrétní věc neobsahuje - nevadí, projekt ovšem nesmí být v rozporu s principy politiky Pirátské strany)
 5. Podrobný popis projektu
 6. Cíl projektu, měřitelné ukazatele a očekávané dopady
 7. Další informace (zde bude na zvážení každého, zda doplní, či ne)

Kritéria přípustnosti projektu

 1. Realizace projektu v roce 2021
 2. Rozpočet neobsahuje zakázané výdaje dle PraH (alkohol atd.)
 3. Projekty mají jasně specifikovaný cíl a odůvodněnou potřebnost

Hodnocení

 1. Soulad s pirátským programem a návaznost na aktuálně řešenou agendu - 30 %
 2. Splnitelnost projektu a jeho cílů, dopady projektu – 30 %
 3. Hospodárnost využití prostředků - 25 %
 4. Dojem hodnotitele - 15 %

KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE