Jan Břížďala – Kraj má ambici posílit digitalizaci stavebního řízení

Jan Břížďala – Kraj má ambici posílit digitalizaci stavebního řízení

Jihlava, 2. května 2021 - Česká republika patří dlouhodobě mezi země s nejvyšší délkou stavebního řízení. Podle údajů z roku 2019 skončilo Česko na 157. příčce ze 190 porovnávaných zemí. Rychlejší stavební řízení bylo i v Polsku (39. místo), Maďarsku (108. místo) či Kamerunu (154. místo). Z vyjádření expertů navíc vyplývá, že délka celého řízení často přesahuje i zjištěných průměrných 246 dní.

Odpovědnost za stavební řízení má především stát, jelikož kraje a obecní úřady se ho ve většině případů účastní v rámci přenesené působnosti státní správy. Přesto je možné na krajské i komunální úrovni nastavit mechanismy, které mohou přispět k urychlení tohoto procesu. Kraj Vysočina dlouhodobě nabízí pro stavebníky možnost bezplatného získání on-line vyjádření k technické infrastruktuře prostřednictvím systému UtilityReport MAWIS.

Tato platforma je dostupná na vyjadreni.kr-vysocina.cz a funguje zcela jednoduše – stavebník jen zadá informace o svém záměru, v mapě vyznačí polygon území dotčeného stavbou a nahraje požadované části projektové dokumentace. Systém pak buď napřímo zajistí on-line vyjádření od správců technické infrastruktury, případně vygeneruje sestavy, které lze na ně poslat.

Další ambici kraje by mohlo být vyvinutí platformy, která umožní stejný způsob poptávání či přímo zajištění vyjádření od dotčených odborů krajského úřadu. Zjednodušeně řečeno, z hlediska správců sítí se vyjadřuje Odbor informatiky, k liniovým stavbám Odbor dopravy a silničního hospodářství a majetkové záležitosti administruje Odbor majetkový. Investor by tak mohl podat žádost stejným způsobem, jako byl již popsán, přičemž systém by sám vyhodnotil, který odbor je dotčený stavbou. Od něj se následně získá samotné vyjádření. Tento koncept lze dále poskytnout i dalším úřadům, čímž by se dalo stavební řízení ještě více urychlit.

Plány na podporu posílení digitalizace ve stavebním řízení sahají ještě dále. Kraj Vysočina provozuje vlastní systém pupo.kr-vysocina.cz, kde lze nalézt územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. Vyvíjený systém by poté mohl na základě identifikovaného stavebního záměru vyhodnotit jeho soulad s platným územním plánem a připravit sestavu pro příslušné úřady územního plánování. Tyto a další kroky na podporu digitalizace mohou přispět ke zrychlení celého stavebního řízení.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články