Břížďala - Kraj podpoří zavádění moderních přístupů ve vzdělávání

Břížďala - Kraj podpoří zavádění moderních přístupů ve vzdělávání

Jihlava, 26. ledna 2021 - Vzdělávací politika kraje vychází z různých strategických dokumentů, mezi které patří Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. Jeho implementace je projektem, který se bude v následujících letech realizovat na území Kraje Vysočina a zapojí se do něj jednotlivé základní i střední školy. Součástí projektu bude pořízení moderního vybavení do škol a inovace vzdělávání.

V našem regionu bude projekt zaměřen na zavádění aktivizačních a transferových nástrojů do výuky. První uvedené znamená, že na základě sdílení příkladů dobré praxe bude možné inspirovat učitele v omezování frontální výuky (jednostrannému přednesu informací směrem k žákům) a zvyšování zastoupení aktivnějších přístupů (skupinové práce, projekty, brainstorming…). Podpořeny budou aktivity vedoucí k rozvoji podnikavosti, kreativitě a iniciativě žáků či kariérové vzdělávání. Transferové nástroje jsou založené na rozvoji čtenářské, matematické, jazykové a IT gramotnosti ve výuce dalších předmětů. Efektivně tak bude řešena mediální a digitální gramotnost. V odborných předmětech se budou žáci učit využívat angličtinu či zavádět počítače do běžné výuky.

Mezi další podporované aktivity bude patřit vedení volnočasových kroužků, které si mohou koncipovat jednotlivé školy dle svých vlastních preferencí. Organizace kroužků může být skvělou příležitostí pro zapojení externistů do vzdělávání, ať již odborníků z praxe nebo absolventů škol. Realizovány budou zájmové a volnočasové aktivity, které mohou podporovat třeba také přírodovědné či environmentální vzdělávání. Zapojení absolventů do vzdělávání tak může být jedinečnou příležitostí pro zachování spolupráce s bývalými žáky, pro výměnu know-how či přípravu budoucích pedagogů.

Učitelům budou nabídnuty akce pro vzájemnou výměnu zkušeností, jak v jednotlivých školách, tak mezi nimi. Součástí projektu bude taky podpora v práci ředitelů škol. Ředitelé a učitelé si tedy budou moci vyměňovat zkušenosti v rámci různých webinářů, pracovních seminářů, konferencí či letních škol.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články