Nový územní plán počítá s radniční variantou "obchvatu" města (2/4)

Nový územní plán počítá s radniční variantou

Především v předvolební době byla velmi diskutovaným tématem problematika vybudování přeložky silnice I/23, tzv. obchvatu města. Jako uskupení Společně otevřeme Třebíč (Piráti, TOP 09 a nezávislí kandidáti) jsme chtěli o tomto tématu otevřít širší diskuzi. Jsme si vědomi důležitosti strategického rozhodnutí o trasování obchvatu města, a tak jsme prosazovali zřízení zvláštního Výboru pro výstavbu obchvatu města, který by byl poradním orgánem zastupitelstva města. Nakonec jsme podpořili kompromisní návrh na zřízení Výboru pro páteřní dopravní infrastrukturu města, který má řešit koncepci dopravy šířeji. Bohužel nebyla k návrhu nového územního plánu vedena diskuze ani ve zmiňovaném výboru, ani v dopravní komisi, která přímo spadá pod radu města.


Územní plán města Třebíče musí respektovat Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina. Trasa obchvatu města tak musí vycházet z tohoto nadřazeného dokumentu, do kterého byla radniční varianta trasování této přeložky zanesena v rámci aktualizace č. 6 schválené zastupitelstvem kraje dne 14. května 2019. Kromě toho se v rámci této aktualizace řešilo vymezení obchvatu Brtnice, Zašovic a Slavětic. K uvedené aktualizaci zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla podána pouze jedna námitka, a to od města Brtnice. Podle stavebního zákona jsou pro podávání námitek oprávněné dotčené obce, investor a zástupci veřejnosti. K trasování obchvatu města Třebíče nebyla podána jediná námitka, a tak musí územní plán města z těchto zásad vycházet.

Podle návrhu územního plánu je vytyčen koridor obchvatu města dle vizualizace a mapy umístěné na stránkách http://obchvat.trebic.cz. Ačkoliv spousta našich členů a příznivců má problém se stávající trasou, například mně osobně nejvíce vadí vedení „obchvatu“ skrz Borovinu a kolem areálu BOPO, nevidíme jako relevantní podávání námitek proti trase obchvatu k návrhu nového územního plánu města Třebíče. Vycházíme z platné legislativy, podle které musí územní plán města reflektovat nadřazené zásady územního rozvoje, které se tak musí nejprve aktualizovat. Budeme však apelovat na to, aby došlo k podrobnějšímu zdůvodnění prosazované varianty obchvatu města včetně srovnání s jinými variantami, neboť se jedná o značně významnou investici do dopravní infrastruktury. Stejně tak budeme požadovat, aby se o tématu vedla diskuze i ve zřízeném Výboru pro páteřní dopravní infrastrukturu, tak v dopravní komisi rady města.


RNDr. Jan Břížďala

místopředseda komise pro rozvoj města (Třebíč)


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články