Piráti prosadili zřízení výborů a předsedají kontrolnímu

Piráti prosadili zřízení výborů a předsedají kontrolnímu

Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnilo poslední letošní zasedání zastupitelstva města Třebíče. Po schválení informací o činnosti rady města se řešily tradičně majetkové záležitosti, především prodeje pozemků. Jelikož jedním z nich byl prodej části orné půdy našemu kandidátovi, ohlásil tuto skutečnost pirátský zastupitel Roman Pašek na plénu před samotným hlasováním, ačkoliv se nejedná o střet zájmů dle platné legislativy.


Sportovní klub Třebíč Nuclears, z.s. žádal po městu Třebíč přesun dotace 450.000,- Kč, kterou ušetřili na stavbě tréninkové haly, z investičního rozpočtu do neinvestičního. Jinými slovy chtěli tyto ušetřené peníze použít na nákup vybavení. Na návrh Pirátů bude doložen konkrétní položkový rozpočet, aby bylo jasné, co bude přesně z těchto prostředků pořízeno.

V další části zastupitelstva se projednávalo schválení rozpočtového provizoria na rok 2019. Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočtové provizorium stav, kdy “nesmí měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok.” Zahájení hospodaření města v rozpočtovém provizoriu je v Třebíči několik let zvyklostí. Piráti by si však spíše přáli, aby byl rozpočet na následující kalendářní rok schvalován v předstihu, tedy v předcházejícím roce.

Při volbě odpovědného politika pro Projekt Zdravé město a MA21 interpeloval pirátský zastupitel Roman Pašek nominanta na tuto pozici Jana Burdu (Třebíč - můj domov), jak hodlá řešit svůj střet zájmů, když z grantového systému Zdravého města sám čerpá skrz své neziskové organizace finanční prostředky. V loňském roce to bylo například 180 tisíc Kč. Zastupitel Burda pouze uvedl, že se necítí ve střetu zájmů, neboť sám tyto dotace neschvaluje. Skutečností však je, že jako radní pověřený řízením agendy grantového systému bude u nastavování pravidel těchto titulů, a tak bude mít oproti konkurenčním projektům výhodu v dostupnosti těchto informací. Dále je členem rady města, který kolektivně tyto dotace schvaluje.

Asi nejdůležitější částí jednání zastupitelstva byla volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru. V případě finančního výboru podpořili oba pirátští zastupitelé Roman Pašek a Stanislav Neuman nominaci Jaromíra Baráka (Třebíč Občanům!) na předsedu tohoto výboru, a to především s ohledem na jeho zkušenosti a volební výsledek. Bohužel zastupitelstvo města nezvolilo zastupitele Baráka ani za člena finančního výboru a předsedkyní tohoto výboru se stala Julie Dolejší (KSČM), která však podporu našeho zastupitelského klubu nezískala. Za naše uskupení byl do finančního výboru zvolen Zdeněk Skoumal, nominant koaličního partnera TOP 09. Stanislav Neuman nominoval Romana Paška na předsedu kontrolního výboru. Současně byl na předsedu téhož výboru nominován i Jaromír Barák, jehož nominaci Piráti sice svým hlasováním podpořii, ale jelikož nebyl zvolen, došlo na hlasování o Romanu Paškovi. Ten získal celkem 26 z 27 hlasů zastupitelů, pouze sám se zdržel, a tak se stal s velmi silnou podporou předsedou kontrolního výboru.

Dále se projednávali návrhy na zřízení dalších výborů zastupitelstva města. Piráti navrhli zřídit Výbor pro revitalizaci centra města a Výbor pro výstavbu obchvatu města. Jelikož vedení města přišlo s vizí založení samostatného Výboru pro páteřní dopravní infrastrukturu města, jehož činnost by byla dlouhodobá a věnoval by se i problematice obchvatu, podpořili naši zastupitelé zřízení tohoto výboru.

Nakonec byl zařazen bod programu od Jaromíra Baráka, který prezentoval vizi participativního rozpočtu města Třebíče a formuloval usnesení, jež pověřuje radu města přípravou tohoto projektu. Jelikož jedním z našich hlavních volebních hesel bylo “Společně otevřeme Třebíč, aby občané měli právo rozhodovat” a jsou nám myšlenky posílení participace občanů velmi blízké, tento návrh jsme společně se všemi ostatními zastupiteli podpořili.


Kontakty pro média:

Roman Pašek, roman.pasek@pirati.cz, 734 507 329

Fotografie zdroj:

Petr Lemberk, MAFRA


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články