Kvalitu škol podpoří lepší spolupráce kraje, měst a obcí

Kvalitu škol podpoří lepší spolupráce kraje, měst a obcí

Třebíč, 30. července 2020 - Kraj Vysočina je v rámci České republiky charakteristický vysokým počtem obcí (celkem 704) na svém území. Tato skutečnost pak velice úzce souvisí se vzdělávací soustavou v kraji. Jednotlivé školy a školská zařízení jsou rozmístěné po celém území kraje včetně odlehlejších lokalit. To s sebou přináší na jedné straně výhodu pro obyvatele těchto menších obcí, že jsou pro ně školy dobře dostupné. Na straně druhé může být v těchto lokalitách problém sehnat kvalifikované a aprobované učitele či zajistit kvalitní poskytování souvisejících služeb (např. IT řešení). Navíc jsou ředitelé i těchto škol přehlceni administrativou, kterou musí zvládat sami a která není o moc menší než u větších škol.

Ke zvýšení kvality vzdělávání při současném zachování jeho dostupnosti může přispět vytvoření tzv. středního článku. Zjednodušeně řečeno, veřejné střední a vyšší odborné školy jsou obvykle zřizovány krajem a základní a mateřské školy obcemi. Samostatné zřizovatele mají školy soukromé a církevní. Na vzdělávací soustavu je ale nutné nahlížet komplexně a odmítnout přístup, že odpovědnost za základní školy nesou výhradně obce, za střední školy zodpovídá jen kraj a školy jiných zřizovatelů stojí mimo pozornost všech. Kvalita a dostupnost vzdělávání musí být společným zájmem kraje, měst a obcí, jelikož to výrazným způsobem pomáhá rozvoji celého regionu.

Při diskuzích s jihlavským radním pro oblast školství, kultury a tělovýchovy Danielem Škarkou vzešla myšlenka na vytvoření uskupení sdružujícího školy v regionu, které by zajistilo jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností, metodickou podporu a pomohlo navázat dialog mezi jednotlivými zřizovateli škol. Pro efektivní činnost tohoto uskupení, fungujícího jako střední článek ve vzdělávání, by mohla být jeho působnost dána územím obce s rozšířenou působností. Vznik tohoto subjektu by nepředstavoval žádnou výraznou finanční zátěž pro jednotlivé školy, jeho založení by aktivně mohl podpořit kraj s dotčenou obcí s rozšířenou působností. Školám by mimo jiné vzniklý subjekt umožnil sdílení materiálních a personálních kapacit v regionu. Vhodně nastavená spolupráce škol povede k řešení některých výrazných současných problémů vzdělávacího systému jako jsou předčasné odchody ze vzdělávání či závislost výsledků vzdělávání na socioekonomickém statutu žáků.

Navržené řešení udržení kvality a dostupnosti škol na Vysočině je také v souladu se strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“. Tato strategie identifikuje současné problémy českého vzdělávacího systému a představuje konkrétní kroky k jejich nápravě. Jedním z těchto kroků je mj. tzv. koncentrace odborných kapacit v územích (= vznik středního článku). Návrh na vytvoření uskupení sdružujícího školy v regionu reflektuje i další záměry této strategie, jako je větší podpora učitelů a ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání či zvýšení odborné kapacity, důvěry a vzájemné spolupráce.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články