Vysočina živá

Životní prostředí sdílíme všichni a na jeho stavu závisí i naše svoboda. Znečištěné ovzduší omezí naši svobodu vycházet. Důsledkem znečištěné půdy bude omezení pitné vody. Vyrazíme ven a budeme hledat místa, příležitosti a opatření, která pomohou zlepšit nakládání s vodou v naší krajině i ve městech.

Zdravá příroda je důležitější než peníze. Budeme účinně předcházet podobným kalamitám, jako je ta kůrovcová. Úrodnou půdu zachováme pro naše děti. Blíže k přírodě budeme i díky využití nových technologických inovací. Budeme rádi, když se k této cestě připojíte.

Prolomíme sucho

 • Sucho je jedním z největších současných problémů, který ovlivňuje životy nás všech. Zaměříme se na obnovu malého vodního oběhu. Díky tomu Vysočina zůstane úrodným krajem se zdroji pitné vody.
 • V krajinném plánování využijeme nejnovější vědecké poznatky, třeba model Zdoňov pro obnovu hydrologického režimu krajiny. Díky tomu obohatíme náš kraj o dvojnásobné množství vody, než zadrží nejobjemnější česká přehrada Orlík.
 • Podpoříme vznik kořenových čistíren odpadních vod, zelených střech, krajinných prvků v zemědělské krajině. Obnovíme polní cesty a stromořadí.
 • Krajina, která je systematicky odvodňována, umírá. To je také případ Kraje Vysočina. Podpoříme odstraňování drenážních trubek a regulaci odtoku v drenážních kanálech tak, abychom vodu v krajině zadrželi a udrželi.
 • Prosadíme povinnost budování vsakovacích systémů na dešťovou vodu u staveb nad 100 m2.
 • Administrativně i finančně podpoříme další rozvoj infrastruktury pro pitnou vodu a pro využití odpadní vody.
 • Budeme hledat cesty, jak pro majitele pozemků v ochranných pásmech vodních zdrojů zajistit kompenzace za to, že nemohou své pozemky používat bez omezení.

Úrodná půda pro naše děti

 • Zemědělství a tradiční způsoby hospodaření mají na Vysočině dlouhou historii. Budeme motivovat obce, aby svoji půdu přednostně pronajímaly farmářům, kteří chtějí udržitelně hospodařit na svěřeném pozemku.
 • Budeme aktivně prosazovat zavedení hodnocení půdních bloků na základě ekologické zátěže pro krajinu.
 • Podpoříme zemědělce provádějící protierozní opatření a pracující na snížení zhutnění půdy.
 • Zaměříme se na odstranění nadbytečných regulací a nařízení zejména u drobných zemědělců.
 • Upřednostníme výstavbu na opuštěných zastavěných územích před stavbami na zelené louce.

Pestrá a zdravá krajina

 • Budeme podporovat přirozenou obnovu lesa s pestrou druhovou skladbou.
 • Efektivní opatření proti šíření škůdců, obnova lesů, přestavba druhového složení a zlepšení struktury porostů budou mít přednost před prostým vyplácením dotací na kůrovcové škody.
 • Budeme podporovat výsadbu stromů v našem kraji tak, abychom pomohli se zadržováním vody v krajině.
 • Zaměříme se na obnovu starých cest, remízků a stromořadí, které jsou s krajinou Vysočiny neodmyslitelně spjaté.
 • Zachování přírody a krajiny Vysočiny není myslitelné bez obyvatel vesnic. Kraj bude nápomocný v hledání souladu mezi potřebami obcí a ochranou přírody i krajiny.
 • Péče o chráněná území a síť biokoridorů má být koncepční, aktivní a efektivní. Nebudeme na divokou přírodu zapomínat. Podpoříme vznik území bez zásahu člověka jako ostrůvků ekologické stability.

Nejlepší je ten odpad, který nevznikne

 • Klademe důraz na skutečně efektivní způsoby odstraňování ekologických zátěží, a to už v místě jejich vzniku.
 • U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda negativní vlivy na životní prostředí nepřevyšují společenský přínos.
 • Podpoříme pokračování kotlíkových dotací.
 • Místo budování hlubinného úložiště jaderného odpadu budeme prosazovat dostavbu bloků jaderné elektrárny Dukovany s moderní technologií, která dokáže současný odpad využít. Podpoříme inovace v jaderné energetice.

Kraj příkladem

 • Krajský majetek budeme spravovat v souladu s principy udržitelnosti, prevence vzniku odpadu a emisí.
 • Budeme hledat dotační příležitosti k ekologickému zhodnocení majetku. Obdobné principy budeme prosazovat i do kritérií veřejných zakázek.
 • Vratné nádobí na venkovních akcích, splachování dešťovou vodou a maximální energetické úspory by se měly stát standardem. Budeme trvat na zavedení a dodržování pravidel dalšího znečištění - světelného a hlukového.

CHCI VĚDĚT VÍCE