Vysočina vzdělaná

Vzdělání je jedním z našich základních práv. Aby mohlo co nejlépe naplňovat svoje poslání, je potřeba mu věnovat pozornost a péči. A to rozvojem přirozené tvořivosti, podporou svobodného myšlení a výchovou k demokracii.

Školství musí být dostupné pro všechny, dobře a efektivně financované a musí jít s dobou. Proto se budeme soustředit na zachování škol místo jejich slučování. Budeme hledat nové příležitostí pro jejich rozvoj. Budeme budovat strategická partnerství.

Vzdělání dostupné pro všechny

 • Zasadíme se o zachování a rozvoj vzdělávacích a školských služeb i v menších obcích.
 • Posílíme roli individuálního přístupu k žákovi tím, že podpoříme poskytování školských poradenských služeb na malých i velkých školách. Podpoříme rozvoj podpůrných profesí a jejich dalších vzdělávání, ať už se bude jednat o asistenty pedagoga, školní psychology nebo sociální pracovníky.

Posílíme spolupráci škol a firem

 • Vzdělávací činnost budeme plánovat v souladu s nejnovějšími trendy v jednotlivých oblastech studia.
 • Zaměříme se na systematickou a efektivní spolupráci mezi školami a firmami v kraji, za účelem získání použitelných znalostí pro praxi.
 • Odborníci z praxe by se měli aktivně zapojovat do výuky předmětů. Žáci i učitelé by měli mít příležitost získat praxi přímo ve firmách.
 • Budeme aktivně podporovat školy v zavádění podnikavých aktivit a předmětů do výuky.
 • Jako rizikovou vnímáme úzkou specializaci kraje dominantně na jeden obor (strojírenství). Nebudeme podporu této spolupráce omezovat jen na technické a řemeslné obory, ale budeme aktivně hledat příležitosti i v dalších potenciálně klíčových oborech.

Školství jako priorita

 • Budeme dbát o to, aby kraj měl vždy dostatek finančních prostředků na podporu rozvoje a zázemí škol.
 • Budeme se snažit koordinovat vyjednávání o množstevních slevách. Zaměříme se na vybavenost v oblasti informačních technologií a podporu využívání nástrojů digitálního vzdělávání.
 • Podpoříme školy v projektech pomoci dětem, jejichž rodiče nemohou z důvodu hmotné nouze zaplatit obědy dětem ve školních jídelnách.
 • Zaměříme se na metodickou pomoc a informační servis o dostupných projektech, které mohou školy využít.
 • Vytvoříme systém “nejlepší praxe”: výměnu zkušeností a síťování, studijních programů, stáží, hostování atd. tak, aby špičkové vzdělávací instituce v kraji byly schopny šířit svoje know-how všem ostatním.

Školství 21. století

 • Zaměříme se na to, aby studenti získali dovednosti potřebné pro život v 21. století a zároveň aby měli možnost si zkusit podnikat již během studia.
 • Posílíme spolupráci středních a vysokých škol, případně akademických pracovišť.
 • Otevřeme diskusi o možnostech zvýšení nabídky vysokoškolských oborů v kraji, ať už rozvojem stávající infrastruktury nebo prostřednictvím podpory detašovaných pracovišť univerzit z jiných krajů. Cílem této podpory bude snížení odlivu studentů z kraje.
 • Při spolupráci s vysokými školami se zaměříme na obory, jejichž absolventi budou moci získat uplatnění přímo na Vysočině.

Moderní a kvalitní vzdělání zajišťované respektovanými učiteli

 • Digitální technologie jsou přirozenou součástí dnešní společnosti. Efektivně vedené vyučování pomocí nových technologií by mělo být součástí moderní výuky. Proto takové formy výuky podpoříme.
 • Zaměříme se na podporu kolektivu učitelů tak, aby pomocí sdílené praxe mohli efektivně využívat moderní trendy výuky a uplatňovat individuální přístup.
 • Aktivně podpoříme další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční i materiální motivaci kvalitních učitelů.

Individuální přístup pro žáky s nadáním či speciálními vzdělávacími potřebami

 • Každému žákovi by mělo být zajištěno rovné právo na vzdělávání s přihlédnutím k jeho individuálním předpokladům.
 • Nadaným žákům zajistíme vyškolené odborné poradce. Zavedeme stipendia pro talentované studenty středních škol.
 • Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajistíme individuální přístup se speciálně pedagogickou podporou.
 • Jsme pro zachování krajem zřizovaných základních škol praktických a speciálních. Budeme je aktivně podporovat. Součástí těchto škol by měla být poradenská pracoviště.
 • Vytvoříme odbornou platformu, která bude řešit tvorbu koncepce rozvoje speciálních pedagogických center. Zaměříme se na zajištění transparentního financování speciálních pedagogických center na základě jasných kritérií.

Posílení role ředitele školy jako lídra učitelského kolektivu

 • Stávající byrokratická agenda škol administrativně zatěžuje vedoucí pracovníky. Poskytneme proto školám metodickou podporu ve zvládání úřední agendy, aby se ředitelé mohli více věnovat manažerským činnostem a odborně zaštiťovat vedení učitelského sboru.
 • Pro potřeby ředitelů menších škol prověříme možnost vyčlenění sdílených ekonomů, účetních či právníků.

Jednoduchá dotační podpora škol

 • Vytvoříme podmínky pro zjednodušení možností čerpání finančních prostředků do škol tak, aby školy nebyly v pozici administrátorů dotačních programů, ale v postavení aktivních příjemců.

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi studentem

 • Ve výuce by měl být posílen význam konverzace a aktivní komunikace s rodilými mluvčími. Podpoříme vytváření mezinárodních partnerství škol a organizaci výměnných pobytů žáků.

Podpora mimoškolního vzdělávání a sportovních aktivit

 • Školy a místní knihovny by měly sloužit jako místa pro poskytování vzdělávání i nad rámec běžné výuky. Kraj by měl také nabízet pomoc zájemcům v rozšiřování kvalifikací.
 • Podpoříme malé sportovní kluby a spolky na venkově zejména pokud slouží pro sportování dětí a mládeže.
 • Finančně a metodicky pomůžeme dobrovolníkům a trenérům, kteří v těchto nejmenších sportovních týmech učí děti a mládež.
 • Připravíme pro malé kluby závody, sportovní soutěže a turnaje na krajské úrovni tak, aby se mohly na akcích na Vysočině setkávat a soutěžit mezi sebou.

CHCI VĚDĚT VÍCE