Vysočina transparentní

Protože peníze jsou vždy až na prvním místě, tak se zasadíme o maximálně transparentní a efektivní nakládání s krajskými prostředky. Budeme se soustředit na omezení dluhového financování a s tím související strategické plánování výdajů krajského rozpočtu.

Občané kraje by měli mít snadný přístup k informacím o tom, jak na tom kraj po finanční stránce je a za co utrácí. Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, koncepční strategické plánování, veřejná kontrola, osobní odpovědnost politiků i úředníků je pro nás prioritou.

Vyrovnaný rozpočet

 • Nebudeme zadlužovat naše děti. Rozpočty budeme sestavovat jako hospodárné, řádně odůvodněné a informace o nich budou široce přístupné.
 • Budeme dbát na to, aby kraj měl vytvořenou dostatečnou rezervu pro případ mimořádných výdajů.
 • Větší investice budeme plánovat koncepčně. Budeme o nich informovat s předstihem.
 • Nové úvěry bude kraj čerpat jen v případě nezbytné nutnosti dofinancování strategických aktivit. Dlouhodobě má být rozpočet vyrovnaný.
 • V době přípravy rozpočtu budeme diskutovat s veřejností priority aktuálního rozpočtu.

Rozklikávací rozpočet

 • O příjmech a výdajích kraje budeme otevřeně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu. Rozklikávací rozpočet je přehledná grafická podoba rozpočtu a veřejná kontrola financování kraje. Budeme se inspirovat u aplikace CityVizor.
 • Zasadíme se o srozumitelné vysvětlení krajského rozpočtu veřejnosti, a to formou rozklikávacího rozpočtu s údaji o průběžném čerpání i s odkazy na registr smluv.

Osobní odpovědnost politiků i úředníků

 • Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti politikům a úředníkům, kteří porušují zákon, a to zejména, pokud porušením zákona způsobili kraji škodu.

Přehledné hospodaření

 • Prosadíme, aby kraj využíval otevřené účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje.
 • Pro příspěvkové organizace, ve kterých je většinovým vlastníkem kraj, včetně zdravotnických zařízení, mají platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro kraj samotný.
 • Připravíme a zveřejníme plán snižování nákladů na chod úřadu.
 • Připravíme návrh na otestování participativního rozpočtu na krajské úrovni. Participativní rozpočet umožní občanům kraje spolurozhodovat o části krajského rozpočtu.
 • Díky realizaci společných nákupů krajského úřadu a příspěvkových organizací Kraje Vysočina zajistíme snížení cen komodit a energií.

Průhledné hospodaření s majetkem

 • Zabráníme nevýhodným prodejům krajského majetku. Přehled veškerého majetku zveřejníme na webových stránkách kraje včetně jeho popisu a využití.
 • O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem a nikoli pouhým “vyvěšením na úřední desku”, ale s maximálním využitím všech informačních kanálů.
 • Budeme vždy preferovat způsoby prodeje přístupné širokému spektru uchazečů.
 • O hospodaření s majetkem budeme informovat formou rozklikávacích rozpočtů.

Informace o dostupných dotacích na jednom místě

 • V okamžiku, kdy kraj rozděluje či přerozděluje finanční prostředky, bude aktivně informovat občany a firmy o možnostech jejich získání.
 • Budeme prosazovat prezentaci výsledků dotačních podpor, například formou mapy dotací.

Evropské peníze efektivně a účelně

 • V aktuálním programovém období dohlédneme na to, aby kraj maximálně využíval dotačních příležitostí. Týká se to především rozvoje regionální ekonomiky a infrastruktury.
 • Na krajské úrovni se zaměříme na důkladnou analýzu oblastí vhodných pro podporu z evropských fondů v novém programovacím období. Budeme strategicky plánovat, na co tyto peníze využijeme.

Strategické plánování

 • Řízení kraje má být koncepční a dlouhodobé. Nemůže být podřízeno střídání politických reprezentací. Zamezíme přípravě rozpočtu z roku na rok a tlaku na čerpání nevyužitých položek ke konci roku.
 • Za účasti odborné i laické veřejnosti vytvoříme smysluplné strategie, které nebudou samoúčelné. Naopak budou obsahovat priority, harmonogramy a přidělené zdroje.
 • Investiční i strategické plány přizpůsobíme skutečným potřebám, nikoliv dotačním programům.

Spravedlivé rozpočtové určení daní (RUD)

 • Zjednodušíme a zprůhledníme systém RUD. Snížíme náklady na jeho administrativu včetně lepšího plánování RUD do budoucna.
 • Navrhneme automatické zvyšování příspěvku na výkon státní správy.
 • Aktivně se zapojíme do diskuse o prosazení úpravy sdílených daní. Do balíku sdílených daní chceme zařadit i spotřební daně (minimálně z alkoholu a tabáku) a daně z hazardu.

CHCI VĚDĚT VÍCE