Vysočina bezpečná

Vnímáme Vysočinu jako bezpečné místo pro život. Takové místo bychom rádi předali i našim dětem. Našimi prioritami jsou informovanost, prevence místo represe i podpora spolkového života v místních komunitách. Právě dobré sousedské vztahy jsou mnohdy funkčnějším řešením než úřední mechanismy.

Zločinu je lépe předcházet, než ho trestat. Zaměříme se na systematickou prevenci kriminality ve všech oblastech života. Nedílnou prioritou bude podpora integrovaného záchranného systému, včetně koordinace s dobrovolnými hasiči a krajskými krizovými centry.

Počítačová kriminalita jako hrozba dnešní společnosti

 • Zvýšenou pozornost budeme věnovat podpoře kvalitních programů a aktivit zabývajících se kybernetickou kriminalitou a šířením dezinformací.
 • Podpoříme programy na ochranu zranitelných skupin občanů (děti, senioři) proti kybernetické kriminalitě, kyberšikaně a dalším nástrahám internetu (dezinformace, řetězové e-maily).
 • Podpoříme vytvoření podpůrné sítě preventistů na školách. Do prevence zahrneme také rodiče.

Prevence místo represe

 • Posílíme koordinaci při práci s lidmi v dluhové pasti včetně osvětových a vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost.
 • Promyšleně podpoříme výběr certifikovaných preventivních programů a inovativních moderních postupů pro školy, veřejnost, seniory a další rizikové skupiny obyvatelstva.
 • Podpoříme rozumné protidrogové preventivní programy a programy v oblasti prevence závislostí, které jsou založeny na vyškolení a zapojení samotných lidí se zkušeností se závislostmi.
 • Více zapojíme Krajskou platformu pro prevenci kriminality. Prosadíme, aby se scházela každý měsíc a věnovala se koncepční práci.
 • Podpoříme obce v dosahování nulové tolerance vůči hazardu. Finanční přínos z provozu heren je proti nebezpečnosti vzniku závislosti na herních automatech zanedbatelný.
 • Podpoříme vznik spádových komunitních center pro obce s rozšířenou působností.
 • Budeme koordinovaně přistupovat k sociálně vyloučeným lokalitám a snažit se předcházet jejich vzniku.
 • Zapojíme místní úřady, neziskové organizace, policii, školy, úřad práce a další aktéry tak, abychom mohli efektivně řešit všechny problémy související se sociálním vyloučením.
 • Budeme podporovat a realizovat aktivity vedoucí k odstraňování překážek, pro návrat lidí na trh práce.
 • Získání stabilního zaměstnání je účinná prevence protizákonné činnosti. Zaměříme se na projektovou spolupráci s Úřadem práce, s neziskovými organizacemi, se zaměstnavateli.
 • Sport jako podpora komunity, nejen v menších obcích. Zaměříme se na podporu sportu jako preventivní činnosti. Podpoříme i rozvoj a výstavbu veřejně přístupných hřišť a sportovišť.
 • Z pohledu prevence kriminality zrevidujeme stávající programy a podpoříme obce i neziskové organizace v zavádění nových programů.

Bezpečnost v 21. století

 • Bezpečnost má mnoho podob – energetickou, internetovou, silniční, protipožární. Budeme dbát o ochranu zdraví a života našich obyvatel, chránit majetek proti nečekaným událostem a živelným pohromám, dbát o informační i kybernetickou bezpečnost nebo bojovat proti extremismu.
 • Zaměříme se na systematické vzdělávání v oblasti používání kritického myšlení, abychom přispěli k odolnosti našich obyvatel vůči dezinformacím.

Integrovaný záchranný systém (IZS)

 • Zaměříme se na transparentní financování záchranných složek a jejich personální stabilizaci.
 • Zmapujeme aktuální fungování IZS. Budeme hledat příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce.
 • Aktivně se zapojíme do systému “First responder”, který vzdělává dobrovolníky. Ti díky mobilní aplikaci pomáhají při záchraně životů před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
 • Poskytneme obcím koordinovanou podporu pro efektivní fungování obecních policií, například sdílením dobré praxe nebo nabídkou sdílení odborností u jednotlivých pracovníků.

Pohotovost vždy k dispozici 24/7

 • Zavedeme proplácení pohotovostí psychosociálních pracovníků zdravotnické záchranné služby, kteří pomáhají lidem po prožití psychického otřesu při mimořádných událostech.

Spolupráce záchranné služby s krajskými krizovými centry

 • Podpoříme spolupráci zdravotnické záchranné služby s krizovým centrem. Díky tomu dojde ke zlepšení systému v akutních stresových situacích.
 • V současnosti není krizové centrum vybaveno k výjezdům na místa mimořádných událostí. Zajistíme financování na akutní výjezdové služby krizového centra. Podpoříme i společná školení a propojování zaměstnanců.

Dobrovolní hasiči

 • Zvýšenou pozornost budeme věnovat dobrovolným hasičským sborům, plnících v obcích nejen funkci protipožární ochrany, ale i prvku komunitního a společenského života.
 • Zaměříme se na možnosti finanční, materiální i metodické podpory, která bude vycházet z průzkumu jejich konkrétních potřeb v jednotlivých místech.

Stop azbestu

 • Chceme prostředí bez azbestu. Ve veřejných prostorech je stále mnoho azbestu, který ohrožuje naše zdraví. Zmapujeme situaci v Kraji Vysočina a navrhneme nápravná opatření.

CHCI VĚDĚT VÍCE